About

Satusiltoja esite kuvaSatusiltoja-hankkeessa tavoitteena on kielten ja kulttuurien oppiminen osallistavien ja toiminnallisten menetelmien avulla. Hankkeessa pyritään yhteiseen dialogiin maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden sekä suomalaisten lasten, nuorten ja aikuisten kesken. Taustalla on ajatus siitä, että kotoutuminen on helpompaa, jos lapsi tai nuori voi itse aktiivisesti osallistua oman arkielämänsä rakentumiseen siten, että myös hänen äidinkieltään ja kulttuuriaan arvostetaan. Tärkeää on kuitenkin vuoropuhelu maahan muuttaneiden ja suomalaisten välillä, joten hankkeessa myös suomalaiset lapset, nuoret ja aikuiset oppivat maahan muuttaneiden kieliä ja kulttuureja. Hankkeessa pyritään siihen, että kaikki osapuolet oppivat yhdessä toimien ja osallistuen.

Satusiltoja-hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana erilaisten tapahtumien, kerho- ja työpajatoiminnan, näyttelyn ja julkaisun kautta. Toiminnan ensisijainen toimintamenetelmä on sadutus sekä muut osallistavat ja toiminnalliset toimintatavat, kuten leikki, draama, musiikki ja kuvataide. Toiminnassa keskeisintä on yhdessä oleminen ja toimiminen sekä toisen uudenlainen kohtaaminen. Satusiltoja-hankkeessa luodaan ja testataan myös uusia tapoja oppia kieliä yhdessä toimien ja kannustaen lasten ja nuorten tasavertaista ja aktiivista osallisuutta.

IN ENGLISH

The objective of the Storybridges Project is to support language learning, as well as getting to know different cultures through methods, which promote children’s participation and action. The aim is also to build up shared dialogue between immigrants and Finnish people. The project supports the idea that integration is easier if children and young people are able to participate actively in building their everyday life in which their own mother tongues and cultures are appreciated. Therefore, the dialogue between original population and immigrants is seen as significant.

The project is being implemented in 2017 through different events, club and workshop activities, exhibition and publication. The principal method is Storycrafting, but also other methods, such as play, drama, music and visual arts, which support participation and action. The most important matter is to be and act together, as well as to get to know each other in a new, empowering way. In the Strorybridges Project, new ways to learn languages through action and participation, are created and tested.